Karoline Tandberg

Karoline Tandberg | Advokat

Kompetanseområder

Familierett
Barnerett
Strafferett
Tvisteløsning

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett. Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokat Oslo Juridisk medhjelper, Advokat Robert Voldhuset Praksis, Eidsivating lagmannsrett

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler av Karoline Tandberg

Far vant frem i samværssak

Vår advokat Karoline Tandberg er spesialist på barnerett og samværssaker. Tandberg bistår løpende foreldre over hele landet i slike saker. En slik sak gjaldt bistand til far i tvist om fast bosted. Saken gjaldt spørsmålet om hvor partenes felles barn skulle bo fast fremove...

[LES MER]

Seier i sak om akuttvedtak

Advokatfirmaet Legalis bistår foreldre som ønsker å klage på barneverntjenestens midlertidige vedtak, såkalte akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6. Akuttvedtak kan bare besluttes dersom det er fare for at et barn blir «vesentlig skadelidende» ved å forbli i hjemmet. Vedt...

[LES MER]

Prosessen i en barnevernssak

1. Kontaktetablering og undersøkelsessak Noen foreldre tar kontakt med barneverntjenesten på eget initiativ, for eksempel fordi de ønsker bistand i enkelte livsfaser, mens for andre etableres kontakten på grunn av en innkommet bekymringsmelding. Melder vil ofte være offe...

[LES MER]