Start en chat

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett. Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.

Karoline er ekspert på:

Familierett
Barnerett
Strafferett
Utlendingsrett
Tvisteløsning

Artikler skrevet av Karoline:

Forslag til ny barnelov

Barnelovutvalget leverte sin utredning og forslag til ny barnelov til barne- og familieministeren i desember 2020. Det er i all hovedsak foretatt en o...

Far vant frem i samværssak

Vår advokat Karoline Tandberg er spesialist på barnerett og samværssaker. Tandberg bistår løpende foreldre over hele landet i slike saker.En slik sak ...

Seier i sak om akuttvedtak

Advokatfirmaet Legalis bistår foreldre som ønsker å klage på barneverntjenestens midlertidige vedtak, såkalte akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6.A...

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokat Oslo Juridisk medhjelper, Advokat Robert Voldhuset Praksis, Eidsivating lagmannsrett

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.