Bistand privatperson

Fagavdelinger

Familie og arv

Fagsjef: Marianne Huseby

Økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd er ofte krevende. Korrekt håndtering forhindrer langvarig konflikt. Det samme gjelder avtale om samvær med barna. Våre advokater har også bred kompetanse innen barnevern. Arvesaker inkluderer praktisk bistand med arveoppgjør, uenighet mellom arvinger og opprettelse av testament.

Bolig

Kjøp og salg av bolig og hytte dreier seg om store verdier, uansett om det er bruktbolig eller bustadoppføring. Ved problemer i etterkant er det alltid fornuftig å få en vurdering av advokat. Våre spesialister innen boligrett har hjulpet hundrevis av kjøpere og selgere til riktige resultat. Husleietvister er et annet fagområde avdelingen håndterer.

Eiendom

Fagsjef: Tore Tysbo

Juridiske spørsmål av mange arter kan oppstå for eiendommer. Sentrale rettsområder er nabotvister, tomtefeste, plan- og bygningsrett, jordskifte og servitutter (veiretter mv). Avdelingen håndterer også saker knyttet til sameie, borettslag og eierseksjoner. Bistand med overdragelse av eiendom tilbys til gunstig fastpris.

Bedrift

Fagsjef: Henrik A. Jensen

Legalis har gjennom femten år bistått bedrifter i alle størrelser, fra multinasjonale selskaper til lokale firma. Sakstyper som håndteres av vår avdeling for forretningsjuss inkluderer oppstart og fusjon av selskap, varemerke- og opphavsrett, markedsføringsrett, næringseiendom og kontraktsrett. Referanser oppgis på forespørsel.

Personskade/trygd

Fagsjef: Ingrid Hunderi

Vi tilbyr høyt kvalifisert bistand i saker om pasientskade, trafikkskade, yrkesskade og andre ulykkesskader. Dette gir trygghet hele veien fra skademelding til utbetaling av erstatning. Avslag på trygd og pensjon eller krav om tilbakebetaling får store konsekvenser. Våre advokater håndterer løpende en rekke trygdesaker.

Kjøp og pengekrav

Kjøp av bil og båt blir ikke alltid som man ser for seg. Kjøretøyet er ikke som forventet, og det oppstår spørsmål om hva som kan kreves av selger. Kjøp av håndverkertjenester gjelder ofte store beløp, hvor det vanskelig å nå frem uten hjelp av kyndig advokat. Pengekravene omfatter uenighet rundt private lån og andre betalingstvister.

Arbeidsrett

Det er dramatisk å stå i fare for å miste jobben, og for arbeidsgiver er reglene strenge. Våre advokater innen arbeidsrett er svært erfarne, med bakgrunn fra organisasjoner i arbeidslivet. Legalis bistår innen alle grener av arbeidsretten, herunder oppsigelse. Blant våre kunder er arbeidstakere, fagorganisasjoner og arbeidsgivere.

Strafferett

Fagsjef: Farhad A. Khan

Vi tilbyr høyt kvalifisert bistand med forsvar i straffesaker, og som bistandsadvokat hvis du er utsatt for en straffbar handling. Har du blitt mistenkt eller siktet i en sak, bistår vi deg slik at du er sikret en rettferdig rettergang fra etterforskningen starter og til saken er avgjort for domstolene. Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.

Vi er klare til å bistå deg!