Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Oppdragsbekreftelse

1. Oppdragets innledning og varighet


Oppdraget innledes ved aksept av denne oppdragsbekreftelsen, og løper til saken er avsluttet eller oppdraget sies opp av en av partene.

2. Beregning av salær


Din timepris følger av vår gjeldende prisliste: legalis.no/priser, med årlig prisjustering.
 
Salæret blir beregnet ut fra medgått tid. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.
 
Kostnader ved eventuelle reiser kommer i tillegg.

3. Sakens utfall/saksomkostninger


Det er ikke mulig å garantere noe utfall i saken.

4. Elektronisk kommunikasjon


Advokatfirmaet Legalis benytter e-post og annen elektronisk kommunikasjon i utstrakt grad. Faktura sendes på e-post til adresse klienten har oppgitt. Ønsker du å reservere deg mot slik kommunikasjon, så gi beskjed straks.

5. Angrerett


Når du som forbruker inngår avtale med advokat ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor advokatens kontor, kan du som forbruker uten begrunnelse si opp avtalen. Fristen for å bruke angreretten er 14 dager fra dagen etter at avtalen ble inngått. Du kan bruke angreretten ved å gi beskjed om dette innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Advokaten må få skriftlig beskjed om dette.

Angrerett gjelder ikke etter at oppdraget er fullført, forutsatt at du som forbruker uttrykkelig har samtykket til oppstart av oppdraget før utløpet av angrefristen på 14 dager, og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført.

Oppdragsgiver som benytter seg av angreretten etter å uttrykkelig ha anmodet advokaten om å starte oppdraget før angrefristen er gått ut og før oppdraget er fullført, må betale et rimelig vederlag for den delen av oppdraget som er levert frem til tidspunkt for bruk av angreretten. I praksis betyr dette betaling for medgått tid.

6. Klageadgang


Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.
 
Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.
 
Regler for God advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på advokatforeningen.no

7. Fullmakt


Ved inngåelse av oppdraget gir du advokat fullmakt til å representere deg utad i sakens anledning.

8. Ansvarsforsikring


Det opplyses at vi i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

9. Personvern


Ved inngåelse av oppdrag samtykker du til at vi kan behandle dine personopplysninger i tråd med lov og forskrift. Informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til dette finnes her: legalis.no/personvern

Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS