Familierett

Se film om tema:

Advokat Melissa Z. Calti om familie og arv

Vår avdeling for familierett bistår i rettslige spørsmål som oppstår når man lever sammen eller når et samliv avsluttes.

Det økonomiske samlivet er for gifte par regulert i ekteskapsloven, mens det for samboere ikke finnes noen tilsvarende lovgivning. For samboere faller man derfor tilbake til tolkning av ulike andre lover og rettspraksis for å avklare mange av de forholdene som for gifte er klart lovregulert.

Særlig for samboere, men også for gifte, kan det være fornuftig å inngå avtaler rundt det økonomiske samlivet. Uten avtaler kan samboerne ha svært ulikt syn på hvem som eier hva og hvordan økonomien er ment å være – spesielt den dagen samlivet opphører. Det er likevel mange som velger å utsette det å lage samboeravtaler, både fordi man opplever det som uromantisk, men også fordi man synes det er vanskelig å vite hva man bør regulere i avtalen. Våre advokater bistår med rådgivning og utarbeidelse av samboeravtaler.

For ektefeller kan det også være lurt å inngå avtaler, gjerne kalt ektepakt, om man ønsker seg andre løsninger enn dem loven oppstiller som standardløsninger. Man kan for eksempel avtale særeie fremfor felleseie eller avtale bort retten til skjevdeling. For større gaver mellom ektefellene er det et krav at gaven formaliseres gjennom en ektepakt. Advokatfirmaet Legalis har bred erfaring med ektepakter og annen planlegging av ektefellers økonomi.

Et sentralt tema ved samlivsbrudd er det økonomiske oppgjøret mellom partene. For de som har vært gift er utgangspunktet for oppgjøret regulert i lovgivning. Det kan likevel oppstå uenigheter om hva som er verdien av eiendeler, hvem som skal overta hva og om den ene parten har rett til å holde verdier utenfor delingen.

I oppgjør etter samboere er det ofte uenighet knyttet til hvem som eide hva, hvorvidt den ene har blitt medeier i den andres eiendeler, samt tolkning av samboeravtaler når dette foreligger.

Felles for begge former for økonomisk oppgjør er at det ofte oppstår uenigheter og konflikter, særlig fordi det som regel er sterke følelser involvert. I tillegg kan de ulike regelsettene være vanskelige å forstå. I slike situasjoner er det fornuftig å søke profesjonell bistand fra advokat som kan bistå med å sortere de forskjellige problemstillingene. Samtidig er det vår erfaring at advokater som også evner å forstå den mellommenneskelige siden av oppgjøret, i langt større grad klarer å få til gode løsninger for sine klienter.

Fagsjef

Marianne Rytter Huseby | Fagsjef

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justi... [LES MER]

Relevante artikler

Fremtidsfullmakt – et godt trekk

For noen år siden ble det innført en ny type fullmakt i vergemålsloven: fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt kan fungere som et alternativ til å unngå vergemål i fremtiden. Målsetningen er å sikre økt grad av selvbestemmelsesrett når helsen svikter og man ikke lenger ...

[LES MER]

Advokater på fagområdet

Silje Foldøy Grutle (f. 1982) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Hun mange års erfaring som seniorrådgiver i Forbrukerklageutvalget, og har gjennom sitt arbeid der opparbeidet seg særlig høy kompetanse innenfor saker om kjøpsrett og håndverkertjenester. Grutle [LES MER]

Silje Foldøy Grutle
Silje Foldøy Grutle
Advokatfullmektig

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett [LES MER]

Ulrik Motzfeldt
Ulrik Motzfeldt
Senioradvokat

Helene Myrold (f. 1990) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Legalis. Myrold er spesialist innenfor familie- og arverett, herunder økonomisk oppgjør mellom ektefeller / samboere og arveoppgjør. Myrold har også bred erfarin [LES MER]

Helene Myrold
Helene Myrold
Advokat

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gj [LES MER]

Malene Nylander
Malene Nylander
Advokatfullmektig

Melissa Zekiye Calti (f. 1988) jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en dreven advokat i saker om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere. Hun har omfattende prosesserfaring i familietvistsa [LES MER]

Melissa Z. Calti
Melissa Z. Calti
Advokat

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene. For øvrig arb [LES MER]

Siri Runung
Siri Runung
Advokatfullmektig

Julie Stavnes Tveraabak (f. 1984) er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og samværssaker. Hun har også bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, he [LES MER]

Julie Stavnes Tveraabak
Julie Stavnes Tveraabak
Advokat

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiv [LES MER]

Karoline Tandberg
Karoline Tandberg
Advokat

Ina Wildeng Hodt (f. 1987) har i flere år jobbet spesialisert med personskadesaker, herunder yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskader. Hun har også solid erfaring fra saker om voldsoffererstatning og som bistandsadvokat. Hodt jobber dessuten med saker innen [LES MER]

Ina W. Hodt
Ina W. Hodt
Advokat

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er e [LES MER]

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby
Advokat / partner

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kom [LES MER]

Henrik Jensen
Henrik Jensen
Advokat (H) / partner

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun [LES MER]

Marit Dugstad
Marit Dugstad
Advokatfullmektig

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner