Personskade og trygd

Se film om tema:

Advokat Ingrid Hunderi om personskade og trygd

Vår avdeling for personskade og trygd bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader og uføreforsikring.

Mange av våre klienter får avslag på uføretrygd fordi NAV mener at vedkommende ikke har gjennomført behandling i tilstrekkelig grad eller at det er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak for å avklare inntektsevnen. I mange tilfeller vil klientens helsetilstand forverres ved ytterligere aktivitet og tiltak, og i slike situasjoner er det hensiktsmessig å innhente dokumentasjon på dette fra lege eller andre behandlere. Vi opplever stadig at avslag på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger blir omgjort etter klage fra oss.

I forsikringssaker etter ulykker ser vi at det ofte oppstår tvist knyttet til årsakssammenhengen. Dersom skadelidte hadde plager før ulykken, vil det kunne oppstå uenighet rundt årsaken til skadene og det økonomiske tapet. Vi ser at forsikringsselskapene i en del tilfeller viser til at skadene har andre årsaker enn den aktuelle ulykken. I disse situasjonene kan vi gjennomgå saken og vurdere om den aktuelle ulykken var en nødvendig betingelse for skaden og tapet slik at du har krav på erstatning. I noen tilfeller oppstår det også tvist i forbindelse med utmålingen av erstatningen. Dersom du har mottatt et erstatningstilbud fra et forsikringsselskap og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå tilbudet og gi deg råd. Vi bistår også i klagesaker mot forsikringsselskapene.

I pasientskadesaker bistår vi i spørsmålet om ansvar og utmåling. I utmålingssaker har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter fra advokat. Under ansvarsdelen innhentes det en sakkyndig vurdering som pasienten får anledning til å kommentere. Vi bistår med å kommentere denne og eventuelt fremsette tilleggsspørsmål til den sakkyndige. I pasientskadesaker er det kompliserte årsaksvurderinger og det er derfor hensiktsmessig å benytte seg av advokat.

I saker om voldsoffererstatning må du selv innhente dokumentasjonen som beviser at du har krav på erstatning. Vi bistår med å innhente relevant dokumentasjon for å bevise at forholdet er klart sannsynliggjort. Det kan søkes om voldsoffererstatning selv om forholdet er henlagt, og kontoret for voldsoffererstatning dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Fagsjef

Ingrid Hunderi | Fagsjef

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spes... [LES MER]

Relevante artikler

Trafikkskadeerstatning

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Det kan da være greit å vite litt om hva du kan ha krav på og hva som er viktig å huske på i forbindelse med en slik erstatningssak. Krav på erstatning? For å ha krav på erstatning må du ha fått e...

[LES MER]

Pasientskadeerstatning – slik er reglene

Pasientskadeerstatning gis til personer som har opplevd svikt i kontakt med helsevesenet. Dette kan eksempelvis være feilmedisinering, forsinket/feil diagnose eller manglende behandling. Dersom du har lidt et økonomisk tap som følge av feilbehandlingen, vil det være dette t...

[LES MER]

Pasientskade ved alternativ behandling

I likhet med all behandling, vil det også ved alternativ behandling være en risiko for at pasient kan bli påført en skade som følge av behandlingen. Som behandler kan det kan være vanskelig å forutse hva slags effekt og konsekvenser ulike former for behandling kan ha, særli...

[LES MER]

Viktig seier i sak om ung ufør

Unge uføre har ofte aldri vært i ordinært arbeidsliv. Opptjeningsgrunnlaget blir derfor lavt, som igjen fører til at man tilkjennes minstesats på uføretrygden. Unge uføre kan imidlertid sikres en minstesats som er høyere enn for andre. Vilkårene for å tilkjennes denne retti...

[LES MER]

Advokater på fagområdet

Victoria Skytte (f. 1990) jobber i fagavdeling for personskade og trygd, samt i avdeling for strafferett. Skytte har juridisk utdanning fra Universitet i Oslo. Under studiene jobbet hun blant annet som praktikant ved Advokatfirmaet Frøland og Co. og hadde praksisopphold i O [LES MER]

Victoria Skytte
Victoria Skytte
Advokat

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV. Hunderi har [LES MER]

Ingrid Hunderi
Ingrid Hunderi
Advokat

Ina Wildeng Hodt (f. 1987) har i flere år jobbet spesialisert med personskadesaker, herunder yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskader. Hun har også solid erfaring fra saker om voldsoffererstatning og som bistandsadvokat. Hodt jobber dessuten med saker innen [LES MER]

Ina W. Hodt
Ina W. Hodt
Advokat

Ingrid Løken Kallelid (f. 1990) jobber i avdeling for personskade og trygd. Kallelid har juridisk utdanning fra Universitet i Bergen, og har vært saksbehandler i Gulating lagmannsrett og tilknyttet Jussformidlingen. Gjennom sitt arbeid både i Jussformidlingen og hos Legalis [LES MER]

Ingrid L. Kallelid
Ingrid L. Kallelid
Advokat