Strafferett

Se film om tema:

Advokat Farhad Khan om fotlenke og hjemmesoning

Vår avdeling for strafferett har bred erfaring fra alle typer straffesaker og tilbyr høyt kvalifisert bistand for klienter over hele landet. Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, påtar vi oss oppgaven som forsvarer. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, er vi der for deg som bistandsadvokat. Man har som utgangspunkt krav på at det offentlige dekker sakskostnadene i straffesaker.

For at dine rettigheter skal ivaretas under etterforskningen og rettsprosessen er det viktig med en dyktig forsvarer. Som forsvarer sørger vi for at du får en rettferdig rettergang fra etterforskningen starter og til saken er avgjort i domstolene. Våre advokater tilbyr både rådgivning og juridisk bistand under alle ledd i saksgangen, for eksempel i politiavhør og rettsmøter.

Som bistandsadvokat er vår oppgave å ivareta dine rettigheter og interesser som fornærmet eller etterlatt både under etterforskningen og under sakens behandling i domstolene. Vi vil informere deg om utviklingen og fremdriften i saken, og særlig om politiets etterforskning. En av våre hovedoppgaver som bistandsadvokat er å fremme et erstatningskrav på dine vegne overfor gjerningspersonen. Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.

Vi får flere henvendelser om trafikkforseelser og førerkortbeslag. I disse sakene kan vi ofte ikke gjøre annet enn å gi råd og veiledning. Hvis du befinner deg i en vanskelig livssituasjon, kan vi imidlertid bistå med søknad om forkortet tapsperiode for førerrett. Dette er særlig aktuelt hvis du risikerer å bli oppsagt av arbeidsgiver som følge av førerkortbeslaget, eller dersom du er avhengig av førerkort på grunn av ditt barns helsesituasjon.

Videre kan vi bistå under varetektsfengsling og i rettsmøter, under hovedforhandling i retten, ved gjenopptakelse av straffesaker, ved erstatningskrav for uberettiget straffeforfølgning, samt med rådgivning ved anmeldelse og avhør.

Fagsjef

Farhad Khan | Fagsjef

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og ... [LES MER]

Advokater på fagområdet

Melissa Zekiye Calti (f. 1988) jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en dreven advokat i saker om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere. Hun har omfattende prosesserfaring i familietvistsa [LES MER]

Melissa Z. Calti
Melissa Z. Calti
Advokat

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til [LES MER]

Farhad Khan
Farhad Khan
Advokat

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiv [LES MER]

Karoline Tandberg
Karoline Tandberg
Advokat

Julie Stavnes Tveraabak (f. 1984) er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og samværssaker. Hun har også bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, he [LES MER]

Julie Stavnes Tveraabak
Julie Stavnes Tveraabak
Advokat

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun [LES MER]

Marit Dugstad
Marit Dugstad
Advokatfullmektig

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett [LES MER]

Ulrik Motzfeldt
Ulrik Motzfeldt
Senioradvokat

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gj [LES MER]

Malene Nylander
Malene Nylander
Advokatfullmektig