En far tok ut søksmål for Nedre-Romerike tingrett for å få foreldreansvaret alene for sine to mindreårige barn. Mor motsatte seg dette, og la ned påstand om at foreldreansvaret måtte forbli felles mellom partene.

I Nedre Romerike tingretts dom av 4. mars 2015, fant retten at det forelå særlige grunner som tilsa at far skulle ha foreldreansvaret alene, og fravek således lovens normalordning. Han ble også tildelt deler av sakskostnadene i saken, til tross for at retten fant at begge parter hadde grunn til å prøve saken rettslig.

Mannens prosessfullmektig var advokatfullmektig Christina Borch.

(Dommen er ikke rettskraftig per 17. mars 2015.)