Start en chat

Eiendom og entreprise

Advokatfirmaet Legalis bistår blant annet i saker om eiendomsutvikling, oppkjøp, offentlige reguleringer, eiendomsforvaltning, festeforhold og ekspropriasjon.

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Våre advokater har lang erfaring og god breddekompetanse innenfor eiendomsrettslig bistand til bedrifter og vi bistår i alle deler av prosessen. Vi er opptatt av å identifisere de rettslig relevante problemstillingene og legge opp en strategisk problemløsning for å oppnå det ønskede resultatet.>

Mange saker løses gjennom grundig rådgivning og bistand. Dette gjelder for eksempel i saker om eiendomsutvikling, oppkjøp, offentlige reguleringer og eiendomsforvaltning. I andre tilfeller oppstår det gjerne tvister, slik som i saker om fastsettelse av rettigheter, leie av næringslokaler, festeforhold, og ekspropriasjon.

Videre har vi lang erfaring med bistand i saker etter plan- og bygningsloven, og våre advokater bistår med myndighetskontakt i disse sakene.

Eiendomsrettslige spørsmål dreier seg ofte om store verdier. Våre advokater er opptatt av at bistanden vi gir skal stå i forhold til bedriftens behov og økonomiske bæreevne.

Vi anbefaler bedrifter å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen, enten det gjelder større utviklingsprosjekter eller tvisteløsning innenfor et avgrenset område. Ved å involvere en spesialist tidlig, kan man spare bedriften for unødvendig bruk av tid og penger.

Entreprise

Våre advokater har bred erfaring med entrepriser og byggekontrakter. Dette er komplekse avtaleforhold mellom ulike aktører. Grunnet kompleksiteten er det viktig med god veiledning under utformingen av kontrakter, spesifikasjoner, leveransebeskrivelser og andre dokumenter.

I entrepriseforhold oppstår det ofte tvist om tolkningen av avtalens innhold, for eksempel om leverandørens plikter og betalingsforpliktelser. I tillegg kan det oppstå uenighet om eventuelle endringer eller tillegg til kontrakten, eller dersom det er mangler ved utførelsen og leveransen. Våre advokater har lang erfaring med å tolke entrepriseavtaler og har god kjennskap til regelverket på dette feltet.

Advokatfirmaet Legalis bistår med rådgivning på alle stadier i et entrepriseforhold, slik som for eksempel kvalitetssikring av kontrakter, konkurransegrunnlag og tilbud og vurdering av leveransens innhold. Vi bringer også saker inn for domstolene dersom det foreligger avvik i utførelsen, mangler ved ytelsen eller problemer med sluttoppgjøret.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.