Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Arbeidsrett i koronaens tid

Arbeidsrett er regler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fagfeltet spenner vidt fra regler om ansettelser, hva gjelder under ansettelsen, og ikke minst hva gjelder ved / for opphør av ansettelser. Denne artikkelen viser problemstillinger som kan være aktuelle under korona-tidene vi dessverre fortsatt er langt inne i.

Hva hvis det ikke er arbeide til meg som ansatt pga. korona-stenging?

Et naturlig tema er selvsagt hva som gjelder om arbeidsgiver må innskrenke eller stenge på grunn av korona-tiltak. Vi forutsetter her at tiltakene skyldes offentligrettslige påbud, f.eks. at myndighetene ved forskrift påbyr virksomhet å holde stengt, helt eller delvis.

I slike tilfeller kan det mest sannsynlig permitteres med kun 2 dagers varsel etter hovedavtalens (LO-NHO) § 7-3. Vi skriver mest sannsynlig fordi det må vurdere konkret om permitteringen skyldes «uforutsette forhold». Hva som var uforutsett i mars 2020 trenger ikke være uforutsett i dag. Likevel vil nok en myndighetspålagt stenging med kort varsel også i dag måtte regnes som «uforutsett».

Vær klar over at arbeidsgiver uansett må betale lønn til deg i arbeidsgiverperiode på 10 dager etter permittering trer i kraft. Dette følger av gjeldende bestemmelser i lov om lønnsplikt ved permittering med forskrifter. Deretter må du søke om og kan få innvilget dagpenger fra NAV, hvis vilkårene fylles for dette. Det er gitt ganske gunstige dagpengebestemmelser ved permittering pga. korona. Informative skriv om dette på finnes på www.nav.no.

Hva hvis jeg ikke er fast ansatt, men kun ekstrahjelp / midlertidig? Har jeg krav på dagpenger fra NAV?

Også her kan du ha krav på dagpenger og permitteringsvarsel. Det kan tenkes du i realiteten dekker fast behov for arbeidskraft, f.eks hvis du har jobbet lenge for arbeidsgiver og har oppdrag ofte. Dette må alltid vurderes konkret, men det syndes mye i arbeidslivet overfor ekstrahjelper og deres rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Du bør be arbeidsgiver gi også deg permitteringsvarsel, i det minste at arbeidsgiver bekrefter omfanget av arbeidet, søke om dagpenger og klage på eventuelle avslag fra NAV.

Hva hvis jeg blir sykemeldt før eller under permitteringen?

Sykepengene er som hovedregel 100% av lønnen din, mens dagpenger ofte er vesentlig lavere (ofte i praksis 50-66 % av lønnen).

Er du sykmeldt før permitteringen, fortsetter sykepengene på vanlig måte, det skjer ingen endringer her. Om du sykmeldes under varselperioden, altså etter varsel om permittering er gitt, men før den er trådt i kraft, får du også sykepenger beregnet av lønnen din med 100%.

Dersom du mottar dagpenger og så sykmeldes, beregnes sykepengene av dagpengene, som nevnt langt lavere enn dagpenger. Ved langvarig sykmelding, kan ditt tap bli omfattende.

Hva hvis jeg mister jobben under permitteringen?

Dersom arbeidsgiver må stenge eller innskrenke for godt, skal du ikke være permittert lengre. Da må arbeidsgiver vurdere og utstede oppsigelse. Mange arbeidsgivere lar permittering fortsatt løpe selv om vilkårene for permittering (midlertidig bortfall av oppgaver), ikke lenger er oppfylt.

Vær klar over at ved oppsigelse gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt, selv om du er permittert, og dette fra dato for mottak av oppsigelse. NAV pleier kreve tilbake eventuell stønad hvis du samtidig er oppsagt og har krav på lønn fra arbeidsgiver.

Vær også klar over at ved oppsigelse skal arbeidsgiver følge krav til saklig grunn i arbeidsmiljøloven, og må også foreta en saklig utvelgelse. Det fører dessverre for langt til å kunne si mer om dette her. Men rådet er uansett: Mener du at du kan være utsatt for urett, bør du alltid kontakte advokat og sjekke dine rettigheter!

  • Arbeidsrett

Skrevet av:

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg / Advokat / partner
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på arbeidsrett

Advokatfirmaet Legalis bistår arbeidstakere i utfordringer på arbeidsplassen. Vi hjelper blant til i saker der midlertidige ansatte ikke får fast ansettelse.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS