Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Forslag til ny barnelov

Barnelovutvalget leverte sin utredning og forslag til ny barnelov til barne- og familieministeren i desember 2020. Det er i all hovedsak foretatt en oppdatering av eksisterende lov, hvor det blant annet er lagt vekt på å innhente barns meninger om hvordan lovverket bør tilpasses, samt at lovteksten skal være tydelig og forståelig.

Barnets beste skal fremdeles være det helt sentrale hensyn i alle saker som vedrører barn, og barns menneskerettigheter er foreslått løftet frem innledningsvis i ny lov. Dette gjelder blant annet barns rett til familieliv, rett til medvirkning i saker som angår dem selv, samt retten til utviklingsfremmende omsorgs og fravær av vold.I tillegg tar utredningen blant annet for seg likestilt foreldreskap, flyttereglene og barns personvern;• Terskelen for at retten kan idømme delt fast bosted er foreslått nyansert. Pr. i dag kreves «særlige grunner» for at retten skal kunne bestemme delt fast bosted, og terskelen er ansett å ligge nokså høyt. Et flertall i utvalget foreslår å fjerne vilkåret om «særlige grunner», og konsekvensen kan bli at flere barn får delt fast bosted.

• Flytting med barn er et praktisk viktig felt hvor det lett oppstår tvister. Utvalget foreslår å legge spørsmålet om flytting inn under foreldreansvar. Dette slik at foreldre med felles foreldreansvar, som er det store hovedregelen etter samlivsbrudd, må være enige før en forelder flytter med barnet. Under dagens lov er flyttekompetansen lagt til den forelderen som har fast bosted. Dersom den ene ønsker å flytte, men den andre forelderen nekter, skal domstolen ta stilling til spørsmålet om flytting. Barn som har fylt 12 år må selv samtykke for at flytting skal kunne skje.

• Barnelovutvalget foreslår videre en tydeliggjøring av barns rett til personvern og privatliv. Det er foreslått at foreldre alltid skal ta hensyn til barnets rett til personvern før det samtykkes til deling av personopplysninger. Dersom barnet nekter foreldrene å samtykke på deres vegne må dette respekteres. Det er foreslått at barna fra 13 og oppover selv må samtykke. Denne regelen representerer noe nytt, og er et tegn på at loven tilpasses tiden vi lever i.

• Kretsen for personer som kan kreve samvær med et barn dersom en eller begge foreldre har gått bort er foreslått utvidet. Utvalgets forslag er at slektninger, søsken og personer med «nær omsorgsrelasjon» til barnet skal kunne kreve samvær der det ellers er til barnets beste.

• Meklingsordningen er foreslått endret. Pr i dag har domstolen svært mange foreldretvister, og formålet med en endring av loven er trolig at mekling i foreldretvister i større grad skal skje på familievernkontoret. Som ledd i dette er det blant annet foreslått 6 timers obligatorisk mekling før sak kan reises, og høring av barnet i egen samtale med mekler uten foreldrenes samtykke.

Den 14. januar 2021 ble Barnelovutvalgets utredning NOU 2020:14 sendt ut på høring, med frist 1. mai. Deretter vil Stortinget behandle forslaget.

  • Barnerett

Skrevet av:

Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig)
Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig) / Senioradvokat
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS