Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Nytt lovforslag om endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 10. mars 2023 la Regjeringen fram forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven. Her foreslås det viktige endringer i hvilke rettigheter forbrukere har dersom det oppstår feil eller mangler ved varer. Forslagene tar også sikte på å tilpasse loven til den teknologiske utviklingen ved å klargjøre hvilke krav kjøpere kan stille til varer som inneholder programvare.

Bevis for at en vare har mangel

Det foreslås endringer i regelen om hvem som har bevisbyrden for at en vare har en mangel. Regelen i dag er at selger har ansvar for å bevise at en vare ikke har feil i 6 måneder. Etter den tid er det kjøper som må bevise at årsaken til mangler skyldes forhold på kundens side. Lovforslaget vil forlenge selgers ansvarsperiode fra seks måneder til to år. Det betyr at man som kjøper ikke har bevisbyrden for at varen har en mangel før etter to år. Reklamerer man på varen innenfor denne tidsrammen vil selger måtte fremlegge bevis for at varen er i tråd med lovens krav, og at selger ikke kan holdes ansvarlig for en eventuell mangel.

Forbrukeres krav ved mangler

I motsetning til hva som er lovfestet i forbrukerkjøpsloven i dag, vil selger i utgangspunktet ikke lenger ha to forsøk på å rette mangler som oppstår. Hovedregelen vil i stedet være at selger har ett forsøk på å utbedre mangelen, og kun unntaksvis få adgang til å rette den igjen. Formålet med regelendringen er å skjerpe innsatsen selger legger i produktene før salg for å sørge for at varene er feilfrie. Videre vil det også kunne skjerpe innsatsen som legges i det første rettingsforsøket.

Videre foreslår også Regjeringen justeringer i reglene om heving og prisavslag. I regelen om prisavslag (fkjl. § 31) tilfører lovforslaget et skjønnsmessig vilkår i bestemmelsen. Vilkåret går ut på at dersom det fremstår klart at selger ikke vil rette varen i samsvar med lovens krav - kan forbrukeren kreve et prisavslag tidligere enn hva som er tilfelle i dag.

Etter dagens lov kan avtale om kjøp heves i stedet for at selger gir prisavslag, dersom mangelen ikke er uvesentlig. Lovforslaget vil justere ordlyden i bestemmelsen slik at det er tydelig at ansvaret for å bevise at feilen ikke er uvesentlig ligger på selger.

Rettigheter ved kjøp av varer som inneholder programvare

Forbrukere vil ha krav på at smart-varer har oppdaterte programmer eller apper for å fungere som normalt. Blant annet innebærer lovforslaget at selgeren skal sørge for at forbrukeren får informasjon om og får levert digitale oppdateringer som er nødvendige for at varen skal være forenelig med lovens krav. Dersom man for eksempel kjøper en smart-klokke, og denne ikke av seg selv laster ned relevante programoppdateringer - vil det kunne anses som en mangel. Retten til oppdateringer følger reklamasjonstiden til varen på opp til fem år.

Lovendringene som foreslås bygger på EUs direktiv (EU) 2019/771 om visse aspekter ved avtaler om salg av varer (forbrukerkjøpsdirektivet). Forslaget fra Regjeringen vil nå bli behandlet i Stortinget.

  • Kjøp og pengekrav

Skrevet av:

Frode Elton Haug
Frode Elton Haug / Senioradvokat/ Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på kjøp og pengekrav

Advokatfirmaet Legalis bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Vi yter i tillegg bistand i saker om private lån og betalingstvister.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.