Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Seier i sak om akuttvedtak

Advokatfirmaet Legalis bistår foreldre som ønsker å klage på barneverntjenestens midlertidige vedtak, såkalte akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6.

Akuttvedtak kan bare besluttes dersom det er fare for at et barn blir «vesentlig skadelidende» ved å forbli i hjemmet. Vedtak fattes da uten samtykke fra foreldrene, og barnet blir plassert i et beredskapshjem. Slike midlertidige vedtak oppleves ofte særdeles inngripende, og kan påklages til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Vedtak i klagesaken skal foreligge innen en uke etter at nemnda mottok saken.

Barneverntjenesten i en norsk kommune besluttet i fjor sommer å flytte et 14 år gammelt barn ut av hjemmet, og over i et beredskapshjem. Barneverntjenesten anførte at det var bekymring knyttet til barnets totale omsorgssituasjon og dets psykiske helse. Dette blant annet som følge av barnets egne uttalelser om kontroll/ overvåkning fra foreldre, samt at foreldrene påførte barnet overlast gjennom sykeliggjøring.

Advokatfirmaet Legalis påklaget vedtaket på vegne av foreldrene, og bistod i nemndsmøtet. Det ble i klagen særlig vist til at situasjonen overhode ikke bar preg av å være akutt, og i tillegg at barnet hadde særlige behov, herunder flere fastsatte diagnoser. Samlet sett innebar barnets behov en sårbarhet som tilsa at stabilitet i omsorgssituasjonen var spesielt viktig. En akuttplassering var således ikke til barnets beste. Videre ble det anført at jentas særskilte behov medførte at det var nødvendig med svært tett oppfølging, men at oppfølgingen ofte ble misforstått som uforholdsmessig kontroll.

Fylkesnemnda la til grunn at barnet klart hadde særskilte omsorgsbehov og var sårbar. I tillegg ble det lagt betydelig vekt på barnets eget ønske om å flytte hjem igjen til foreldrene. Fylkesnemnda fant at det forelå en viss bekymring, men ingen alvorlig akuttsituasjon for barnet. Nemnda kunne heller ikke se at barnet ble vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. I alle tilfeller ville situasjonen for barnet kunne avhjelpes ved hjelpetiltak, som var lite utprøvd i saken. Barneverntjenestens vedtak om akuttplassering ble opphevet, og barnet flyttet hjem umiddelbart.

Full seier for privat part med bistand fra Advokatfirmaet Legalis.

  • Barnerett

Skrevet av:

Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig)
Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig) / Senioradvokat
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.