Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Oppdragsbekreftelse

1. Oppdragets varighet

Oppdraget innledes ved aksept av denne oppdragsbekreftelsen og løper til saken er avsluttet eller oppdraget sies opp av en av partene.

2. Beregning av salær

Vår ordinære timepris er 1950-2800 kr eks. mva.

Har du rabattert timepris gjennom forening eller annet så gjelder den rabatterte prisen gjelder når medlemmet selv betaler hoveddelen av salæret. Dersom kostnader dekkes av forsikring, motparten eller det offentlige, gjelder den ordinære satsen.

Salæret blir beregnet ut fra medgått tid. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

Kostnader ved eventuelle reiser og direkte utlegg, herunder gebyr fra det offentlige, kommer i tillegg.

Ved betaling fra utenlandsk konto betales eventuelle gebyr/omkostninger av klient.

3. Sakens utfall/saksomkostninger

Det er ikke mulig å garantere noe utfall i saken.

4. Elektronisk kommunikasjon

Legalis benytter e-post og annen elektronisk kommunikasjon i utstrakt grad. Fakturasendes på e-post til adresse klienten har oppgitt. Ønskes det å reservere seg mot slik kommunikasjon må dette meddeles straks.

5. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatforeningen.no. 

6. Fullmakt

Ved inngåelse av oppdraget gir jeg advokat fullmakt til å representere meg utad i sakens anledning.

7. Ansvarsforsikring

Det opplyses at vi i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

8. Personvern

Ved inngåelse av oppdrag samtykker du til at vi kan behandle dine personopplysninger i tråd med lov og forskrift. Informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til dette finnes her: legalis.no/personvern

Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2021 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS