Start en chat

Oppdragsbekreftelse

Les om våre vilkår for oppdrag.

1. Oppdragets varighet

Oppdraget innledes ved aksept av denne oppdragsbekreftelsen og løper til saken er avsluttet eller oppdraget sies opp av en av partene.

2. Beregning av salær

Våre timepriser er fra kr. 1600 til kr. 2800 eks mva. med årlig juster. Pris settes ut fra sakstype og advokat. Merverdiavgift med 25 % kommer i tillegg.

Salæret blir beregnet ut fra medgått tid. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

Kostnader ved eventuelle reiser kommer i tillegg.

3. Sakens utfall/saksomkostninger

Det er ikke mulig å garantere noe utfall i saken.

4. Elektronisk kommunikasjon

Legalis benytter e-post og annen elektronisk kommunikasjon i utstrakt grad. Fakturasendes på e-post til adresse klienten har oppgitt. Ønskes det å reservere seg mot slik kommunikasjon må dette meddeles straks.

5. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatforeningen.no. 

6. Fullmakt

Ved inngåelse av oppdraget gir jeg advokat fullmakt til å representere meg utad i sakens anledning.

7. Ansvarsforsikring

Det opplyses at vi i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

8. Personvern

Ved inngåelse av oppdrag samtykker du til at vi kan behandle dine personopplysninger i tråd med lov og forskrift. Informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til dette finnes her: legalis.no/personvern

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.