av advokat Olav Lægreid, fagsjef personskade og trygd

Pasientskadeordningen er en offentlig erstatningsordning som skal dekke skader voldt av helsevesenet.

Utgangspunktet er at pasientskaderetten bygger på de samme prinsippene som erstatningsretten for øvrig. Grunnvilkårene for erstatning i alminnelig erstatningsrett er utviklet gjennom rettspraksis. Det vil si at reglene i utgangspunktet ikke var lovfestede. På visse områder er erstatningsreglene lovfestede. Pasientskaderetten er ett av disse.

Grunnvilkårene for erstatning er ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap.

Det mest alminnelige og historisk eldste ansvarsgrunnlaget i alminnelig erstatningsrett er skyldansvar (såkalt culpa-ansvar). Dette innebærer at skadevolder kan lastes, har opptrådt klanderverdig og kunne unngått å volde skade ved å handle annerledes. Rundt år 1900 begynte domstolene å utvikle objektivt ansvar som et nytt ansvarsgrunnlag – ansvar uten hensyn til skyld.

I pasientskaderetten er imidlertid ansvarsreglene lovfestede. Hovedfokuset ligger på svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det er ikke nødvendig å påvise at en bestemt lege eller yrkesutøver i helsevesenet har handlet klanderverdig. Derimot vurderes helsehjelpen i de fleste tilfeller opp mot hva som er vanlig og forsvarlig. Ofte er spørsmålet om utredning og behandling har vært i samsvar med god medisinsk praksis. Pasientskadeloven § 2 har også flere regler som definerer situasjoner hvor det kan foreligge ansvarsgrunnlag for erstatningsordningen. Bestemmelsen har også en unntaksregel om at erstatning kan gis uten at det foreligger en pasientskade etter disse regler, dersom skaden er særlig stor eller uventet.

Årsakssammenheng foreligger i pasientskadesammenheng dersom behandlingssvikten har påført pasienten en skade som ikke ville inntruffet uten svikten. Eksempelvis kan det dreie seg om forsinket diagnostisering av kreft, hvor pasienten har fått en dårligere livsprognose. Dersom pasienten med adekvat undersøkelse ville fått diagnosen tidligere, og dette ville ført til at svulsten ble lettere å operere, vil det kunne føre til at det foreligger en pasientskade. Det vil ikke sjelden måtte skilles mellom grunnlidelsen og pasientskaden, idet man selvsagt ikke kan få pasientskadeerstatning for å ha fått kreft. Det er forverringen eller forverrede livsutsikter som gir rett til erstatning.

I pasientskaderetten er ansvarsgrunnlag synonymt med at det foreligger en pasientskade. Det gis da erstatning for de poster som har årsakssammenheng med pasientskaden, det vil si erstatningsposter som ikke ville vært aktuelle uten pasientskaden.

I personskaderetten, også i pasientskaderetten, er begrepet «økonomisk tap» av en annen betydning enn i erstatningsretten ellers. I alminnelig erstatningsrett er økonomisk tap mest et stikkord for at det må foreligge tap. I personskadesammenheng er formene for tap klassifisert i fem kategorier, hvor fire er aktuelle for pasientskader. Disse er inntektstap, dekning av utgifter, kompensasjon for redusert evne til arbeid i hjemmet og ménerstatning.

Med hensyn til de tre første postene er tanken at skadelidte skal stilles i samme økonomiske situasjon som vedkommende ville vært uten skaden. Hvis man for eksempel etter ett års sykmelding er gått over på AAP og kanskje senere uføretrygd, vil mellomlegget mellom tidligere lønn og nåværende trygdeytelser i utgangspunktet måtte dekkes av erstatningsordningen. Dette gir en erstatning for inntektstap. Utgifter man ikke ville hatt uten pasientskaden, altså ikke utgifter som knytter seg til grunnlidelsen, dekkes – og dermed stilles man økonomisk som om skaden ikke hadde funnet sted.

Den fjerde posten, ménerstatning, er en erstatning for redusert funksjonalitet og livskvalitet knyttet til en medisinsk vurdering. Denne formen for tap er altså ikke knyttet direkte til reduserte inntekter eller økte utgifter, men kan mer sees som en økonomisk erstatning for ubehaget ved å ha fått en redusert helsetilstand.

Advokatfirmaet Legalis kan bistå deg under hele prosessen med en pasientskadesak. I den innledende fasen fram til første vedtak, gis bistanden til sterkt reduserte timesatser for medlemmer av de foreningene vi har avtale med. I en eventuell klagesak, samt under beregningen av erstatning, dekkes dine advokatutgifter fullt ut av det offentlige.

Ved spørsmål eller behov for bistand, ta kontakt med advokat Olav Lægreid på olav@legalis.no eller tlf. 22 40 23 08.