Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Våre advokater

 • Strafferett
 • Arverett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Boligrett
 • Barnerett
 • Fast eiendom
 • Personskade og trygd
 • Arbeidsrett
 • Utlendingsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Eiendom og entreprise
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift
/

Tonje Hovde Skjelbostad

Daglig leder / advokat

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsynets arbeid på boligområdet, markedsføring i sosiale medier og e-handel og angrerett. Hun har fra dette særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Skjelbostad sitter i det regjeringsoppnevnte eiendomsmeglingsutvalget og er en mye brukt foredragsholder, blant annet for ulike tema innfor eiendomsmeglingsbransjen og om markedsføring i sosiale medier.Skjelbostad bistår ved tvister i boligsaker, kjøp og forbrukerrettigheter. Skjelbostad tilbyr også bistand til bedrifter innenfor regler om salg og markedsføring av varer og tjenester til forbrukere, både innenfor bolig, helse, netthandel og markedsføring i sosiale medier.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Tvisteløsning bedrift
 • Kontraktsrett

Henrik Jensen

Advokat (H) / partner

Henrik A. Jensen er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kommersielt anlagt, samtidig som Legalis sin kjerneverdi om å tilby profesjonell advokatbistand til en fornuftig pris er dypt forankret. Med møterett for Høyesterett bistår Jensen i dag store og mindre selskaper samt også private med løpende juridiske behov.
 • Fast eiendom
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Skatt og avgift
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning bedrift

Mathias S. Bødtker

Advokat / partner

Mathias Sejersted Bødtker er partner, har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer. Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig kompetanse innen reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven samt ved kjøp/salg av håndverkertjenester. Han har også lang erfaring med forsikringsoppgjør ved tingsskade- og ansvarsforsikringssaker. Bødtker har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. Han påtar seg oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Marianne Rytter Huseby

Advokat / partner / fagsjef familie- og arverett

Marianne Rytter Huseby er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er en effektiv prosessfullmektig med gode resultater innen utenomrettslig tvisteløsning såvel som ordinær domstolsbehandling.
 • Fast eiendom
 • Familierett
 • Arverett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Eiendom og entreprise
 • Skatt og avgift
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning bedrift

Per A. Tandberg

Advokat / partner

Per Arne Tandberg er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domstolsbehandling.
 • Eiendom
 • Boligrett
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Eiendom og entreprise
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Skatt og avgift
 • Arbeidsrett bedrift
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Ingrid Hunderi

Senioradvokat / fagsjef personskade og trygd

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV. Hunderi har bakgrunn fra Kontoret for voldsoffererstatning og har god kompetanse på erstatningsoppgjør etter voldsskader. Hun kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesakene.
 • Personskade og trygd
 • Tvisteløsning

Melissa Z. Calti

Advokat / fagsjef strafferett

Melissa Zekiye Calti jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en dreven advokat i saker om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere. Hun har omfattende prosesserfaring i familietvistsaker og straffesaker, og påtar seg forsvarer- og bistandsoppdrag. Hun har dessuten særlig kompetanse innen surrogati. Calti behersker tyrkisk og portugisisk, og bistår også klienter som ønsker advokat med slik kompetanse.
 • Familierett
 • Arverett
 • Barnerett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning

Ragnhild Krefting Kullerud

Senioradvokat / fagsjef eiendom

Ragnhild har bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, boligrett og entrepriserett, både mellom profesjonelle parter og i forbrukerentreprise etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven. Hun har innehatt advokatroller i organsisasjoner, internt i private foretak og ordinære advokatfirmaer. Ragnhild har bred erfaring i tvisteløsning og har prosesdert et stort antall saker ved landets domstoler. I tillegg holder hun eksterne kurs innen entrepriserett og har tidligere erfaring som politiadvokat.
 • Fast eiendom
 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Kontraktsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Tvisteløsning bedrift

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett. Innenfor familieretten bistår Motzfeldt med de fleste sakstyper slik som utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler, samt bistand i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisseoppgjør og samlivsbrudd. Han bistår også i saker om barnefordeling. Motzfeldt er opptatt av at klientene skal oppleve en trygg prosess rundt sin sak, med faglige gode råd underveis. Han har også bred erfaring fra å prosedere saker i domstolene.
 • Familierett
 • Arverett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift
 • Barnerett

Kristin Filtvedt

Senioradvokat

Kristin Filtvedt er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester. Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett

Karoline Tandberg

Senioradvokat / fagsjef barnerett/barnevern

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett. Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.
 • Familierett
 • Barnerett
 • Strafferett
 • Utlendingsrett
 • Tvisteløsning

Julie Stavnes Tveraabak (permisjon)

Advokat

Julie Stavnes Tveraabak er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og samværssaker. Hun har også bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Tveraabak har flere videreutdanninger innen mekling som alternativ tvisteløsning. Hun er oppnevnt som mekler av Advokatforeningen og hos Konfliktrådet i Oslo og Akershus og påtar seg oppdrag for privatklienter og bedrifter ved forespørsel. Tveraabak er for tiden i permisjon.
 • Familierett
 • Arverett
 • Barnerett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning

Gustav Száva Petterson

Advokat

Gustav Száva Petterson er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold. Han bistår både profesjonelle og forbrukere innen entreprise/bustadoppføring, problemstillinger knyttet til plan- og bygningslovgivningen, eiendomsutvikling, leiekontrakter, samt rådgivning til sameier/borettslag. Petterson bistår jevnlig i tvister som oppstår mellom kjøper og selger av bolig, og har dessuten omfattende erfaring med profesjonsansvar og erstatningsrett. Han arbeider også med løpende rådgivning til bedrifter innen kontraktsrett og generell forretningsjuss. Petterson fremheves av klienter som en advokat med evne til å se gode løsninger i komplekse saker.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Tvisteløsning
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift
 • Selskapsrett

Carl Fredrik Grindahl

Advokat

Carl Fredrik Grindahl er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom og har gode resultater å vise til. Grindahl har fokus på å løse tvister utenomrettslig så lenge klientens interesser blir ivaretatt. Oppnås ikke ønsket resultat gjennom forhandlinger er Grindahl kjent som en slagkraftig prosessfullmektig ved domstolsbehandling.
 • Eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Axel Nordli

Advokat / fagsjef boligrett

Axel Nordli har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Nordli har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandling av saker i forliksrådet og domstolen.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Hannah Bennin Brataas

Advokat

Hannah Bennin Brataas har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber som advokat i Advokatfirmaet Legalis på avdeling for familie og arv, samt eiendom. Hun jobber særlig spesialisert innenfor økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, skilsmisseoppgjør og arveoppgjør. Hun har også bred erfaring knyttet til opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter, samboerkontrakter og ektepakter. Brataas har god erfaring med fortrinnsvis å løse saken utenomrettslig, og lykkes ofte med dette. Der saken må løses ved hjelp av domstolen, kan hun vise til gode resultater.
 • Tvisteløsning

Helene Myrold

Advokat

Helene Myrold har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Legalis. Myrold er spesialist innenfor familie- og arverett, herunder økonomisk oppgjør mellom ektefeller / samboere og arveoppgjør. Myrold har også bred erfaring knyttet til opprettelse av testamenter, samboerkontrakter og ektepakter. Dessuten arbeider hun med fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Arverett
 • Tvisteløsning

Henrik Helset

Advokat

Henrik Helset er advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav. Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning innen arbeidsrett. Han har erfaring som spesialisert advokat innen boligrett, fast eiendom, entrepriserett og generell kontraktsrett. Han har også vært teamleder i Gatejuristen.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Marit Dugstad (permisjon)

Advokat

Marit Dugstad jobber som advokat i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun er nå frivillig i Gatejuristen på fritiden. Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger og hos Legalis har Dugstad tilegnet seg god erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Arverett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Arbeidsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning bedrift

Silje Foldøy Grutle

Advokat / fagsjef kjøp- og pengekrav

Silje Foldøy Grutle har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Hun mange års erfaring som seniorrådgiver i Forbrukerklageutvalget, og har gjennom sitt arbeid der opparbeidet seg særlig høy kompetanse innenfor saker om kjøpsrett og håndverkertjenester. Grutle har dessuten erfaring fra Drammen tingrett, samt jobbet som konsulent ved sivilavdelingen hos politiet i Romerike.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Arverett
 • Tvisteløsning

Edvin Berger Rasmussen

Advokat

Edvin Berger Rasmussen er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett og skatterett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom. Oppnås ikke ønsket resultat utenomrettslig, har Rasmussen betydelig erfaring med prosedyre for domstolene med gode resultater
 • Fast eiendom
 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Skatt og avgift
 • Kontraktsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning
 • Tvisteløsning bedrift

Malene Nylander

Advokat

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger og hos Legalis har Nylander tilegnet seg god erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder.
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Arbeidsrett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning

Ingeborg Westby

Advokatfullmektig

Ingeborg Westby har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. Dessuten lang erfaring med transaksjoner og omorganiseringer i store foretak, herunder problemstillinger knyttet til konsernbidrag, fusjoner og gjennomskjæring. Westby har også solid erfaring med eiendomsforvaltning og husleie inkludert kontrakter, oppsigelse og utkastelse. Westby bistår løpende privatpersoner og bedrifter innen familie- og arverett, selskapsrett, skatterett og fast eiendom.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Arverett
 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Tvisteløsning
 • Tvisteløsning bedrift

Siri Runung

Advokat

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene. For øvrig arbeider hun med generell obligasjonsrett, med særlig vekt på fast eiendom.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Arverett
 • Tvisteløsning
 • Barnerett

Simen Mørk Lanes

Advokatfullmektig

Simen Mørk Lanes er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant annet var del av tilsynets innsats på bolig-, eiendomsmegling-, reise- og transportområdet. Fra dette har han særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett- og eiendomsrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Lanes bistår ved tvister i bolig- og eiendomssaker, håndverkertjenester og kjøp. Lanes tilbyr også bistand til bedrifter innenfor regler om salg og markedsføring av varer og tjenester til forbrukere, både innenfor bolig, eiendomsmegling, transport og reiseliv.
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Eiendom og entreprise
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Selskapsrett

Sigurd Hjertholm

Advokatfullmektig

Sigurd Hjertholm er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor fast eiendom. Hjertholm har særlig erfaring med bistand av private og næringsdrivende innenfor boligkjøpsrett, forbrukerentreprise, entrepriserett og kjøpsrett. Videre har Hjertholm arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen.
 • Fast eiendom
 • Selskapsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise

Omar Tashakori

Advokatfullmektig

Omar Tashakori er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor privat- og offentlig rett, herunder strafferett, arbeidsrett og trygderett. Tashakori har særlig erfaring med å bistå klienter i forbindelse med straffesaker, og tilbyr bistand innenfor arv- og familierett. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Tashakori flytende arabisk og noe berbisk.
 • Strafferett
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Barnerett
 • Familierett

Frode Elton Haug

Advokatfullmektig

Frode Elton Haug er en av Norges fremste eksperter på markedsføringsrett og forbrukerett. Han har også omfattende erfaring og kompetanse innen kjøpsrett, opphavsrett, EU-rett og personvern (GDPR). Før han begynte hos Legalis, var han juridisk direktør hos Forbrukertilsynet. Frode har skrevet kommentarene til markedsføringsloven for Karnov Lovkommentarer, og er medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall». Han har prosedert et stort antall saker for Markedsrådet, og er en mye brukt foredragsholder. Frode gir rask og profesjonell bistand til privatpersoner og selskaper som har behov for juridisk rådgivning eller hjelp til tvisteløsning.
 • Tvisteløsning bedrift
 • Tvisteløsning
 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Kontraktsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett

Lema Neelam Wahabzadah

Advokatfullmektig

Lema Neelam Wahabzadah er utdannet jurist fra Universitet i Oslo med spesialisering innenfor personvern og GDPR. Hun har erfaring som advokatfullmektig innenfor utlendingsrett, strafferett, erstatning -og kontraktsrett, samt barnevern. Wahabzadah har særlig erfaring med å bistå klienten i forbindelse med utlendingssaker, og tilbyr bistand innenfor arv- og familierett, samt boligrett og personvern. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Wahabzadah flytende dari, persisk, urdu, hindi og noe spansk.
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Utlendingsrett
 • Familirett
 • Arverett
 • Kontraktsrett
 • Husleierett
 • Barnerett
 • Strafferett

Karoline Larsen Mork

Advokatfullmektig

Karoline Larsen Mork jobber i avdeling for personskade og trygd. Hun tar også bistandsoppdrag og oppdrag innenfor utlendingsrett. Mork har tidligere jobbet i kriminalomsorgen, som teamleder i Gatejuristen og som advokatfullmektig i advokatfirmaet Molteberg Nilsen. Hun har bred erfaring fra flere rettsområder, blant annet trygderett, barnerett og som bistandsadvokat. Hun har med dette betydelig og variert erfaring med å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner, og med å finne effektive og praktiske løsninger i komplekse juridiske saker.
 • Personskade og trygd
 • Utlendingsrett
 • Strafferett

Tobias Thalberg Andersen

Advokatfullmektig

Tobias Thalberg Andersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring som advokatfullmektig innenfor flere rettsområder. Andersen har særlig erfaring med å bistå private og næringsdrivende innenfor pengekrav, erstatningsrett og arbeidsrett.
 • Fast eiendom
 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Strafferett
 • Kjøp og pengekrav
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2021 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS