HjemArtiklerEFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

EFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

Den 5. mai 2021 avsa EFTA-domstolen dom i NAV-saken. Domstolens konklusjon er at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger også før 2012. Det betyr at den norske praktiseringen av trygdelovgivning sannsynligvis har vært i strid med EØS-retten siden 1994, da Norge ble med i EØS.

14.02.2024

Folketrygdloven § 11-3 stiller krav til dem som skal motta arbeidsavklaringspenger. Ved utenlandsopphold må dette godkjennes på forhånd. Oppholdet må ikke være til hinder for at NAV kan føre kontroll med aktivitetsplikten og det gis bare rett til utenlandsopphold for en begrenset periode. EFTA-domstolen konkluderer med at kravet om forhåndsgodkjenning, tidsbegrensningen og aktivitets- og kontrollvilkårene er uforenelig med EØS-avtalen. Høyesterett skal nå behandle saken og avsi en dom.

Dersom du er rammet av NAV-skandalen og har behov for juridisk bistand, ta kontakt med oss. Vi har en egen avdeling for trygd- og personskade og har lang erfaring med trygdesaker.

Du kan ha krav på fri rettshjelp i saken din: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/feiltolkning-av-eos-reglene/relatert-informasjon_/saerskilt-rettshjelp-knyttet-til-navs-feiltolkning-av-eos-reglene

Få hjelp av en spesialist på personskade og trygd

Advokatene hos Legalis bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader...