HjemKompetansePersonskade og trygd

Personskade og trygd

Advokatfirmaet Legalis hjelper deg med saker som gjelder erstatning etter skade eller sykdom, og trygderettslige saker.

Våre advokater som jobber med personskade og trygd bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader og uføreforsikring. Vi hjelper også til i saker som gjelder vedtak fra kommunen. Dette kan for eksempel være avslag på Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller at du er uenig i hjelpen som er tilbudt fra kommunen.

Mange av våre klienter får avslag på uføretrygd fordi NAV mener at vedkommende ikke har gjennomført behandling i tilstrekkelig grad eller at det er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak for å avklare inntektsevnen. I mange tilfeller vil klientens helsetilstand forverres ved ytterligere aktivitet og tiltak, og i slike situasjoner er det hensiktsmessig å innhente dokumentasjon på dette fra lege eller andre behandlere. Vi opplever stadig at avslag på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger blir omgjort etter klage fra oss.

I forsikringssaker etter ulykker ser vi at det ofte oppstår tvist knyttet til årsakssammenhengen. Dersom skadelidte hadde plager før ulykken, vil det kunne oppstå uenighet rundt årsaken til skadene og det økonomiske tapet. Vi ser at forsikringsselskapene i en del tilfeller viser til at skadene har andre årsaker enn den aktuelle ulykken. I disse situasjonene kan vi gjennomgå saken og vurdere om den aktuelle ulykken var en nødvendig betingelse for skaden og tapet slik at du har krav på erstatning. I noen tilfeller oppstår det også tvist i forbindelse med utmålingen av erstatningen. Dersom du har mottatt et erstatningstilbud fra et forsikringsselskap og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå tilbudet og gi deg råd. Vi bistår også i klagesaker mot forsikringsselskapene. Mange tegner privat uføreforsikring, og vi kan bistå dersom du har fått avslag på utbetaling av denne.

I pasientskadesaker bistår vi i spørsmålet om ansvar og utmåling. I utmålingssaker har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Under ansvarsdelen innhentes det en sakkyndig vurdering som pasienten får anledning til å kommentere. Vi bistår med å kommentere denne og eventuelt fremsette tilleggsspørsmål til den sakkyndige. I pasientskadesaker er det kompliserte årsaksvurderinger og det er derfor hensiktsmessig å benytte seg av advokat.

I saker om voldsoffererstatning må du selv innhente dokumentasjonen som beviser at du har krav på erstatning. Vi bistår med å innhente relevant dokumentasjon for å bevise at forholdet er klart sannsynliggjort. Det kan søkes om voldsoffererstatning selv om forholdet er henlagt, og kontoret for voldsoffererstatning dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Få hjelp av en spesialist på personskade og trygd

Advokatene hos Legalis bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader...

Advokater du kan snakke med

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

Advokat

Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi

Senioradvokat/ Fagsjef personskade og trygd

Karl Petter Heie Hansen

Karl Petter Heie Hansen

Advokatfullmektig

Per Arne Tandberg

Per Arne Tandberg

Partner/Advokat

Lena Jokstad Rydningen

Lena Jokstad Rydningen

Senioradvokat

Karoline Mork

Karoline Mork

Advokat

Relaterte artikler om personskade og trygd