Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Erstatning for mobbing i skolen

I juni i år kom Indre og Østre Finnmark tingrett til at en mann på 25 har rett på 1 million i erstatning for kommunens manglende oppfølgning av mobbingen han var utsatt for på skolen.

Erstatningssaker som gjelder mobbing og skolens manglende oppfølgning kan være krevende. Den nylige dommen fra tingretten viser likevel at det kan nytte å forfølge saken videre.

Skolens ansvar i mobbesaker

Lovgiver har fastsatt strenge regler for skolens ansvar for at barn og unge har det godt på skolen. I opplæringsloven heter det at «skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.»

Skolen skal arbeide systematisk med forebygging av mobbing. Dersom de ansatte på skolen får kunnskap, eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme skal skolen straks undersøke saken og ved behov gå videre med tiltak.

Dersom ansatte på skolen, eller skolen som helhet, unnlater å følge opp mistanke eller konkrete rapporter om mobbing eller annen krenking kan de komme i erstatningsansvar ovenfor skadelidte.

I saken fra Karasjok viser dommen at skolen ble varslet og at lærerne selv noterte «konflikter med medelever». I den konkrete saken ble det gjennomført møter angående mobbingen. Det ble også fattet enkeltvedtak med konkrete tiltak, inkludert jevnlige samtaler med skadelidte. Retten kom likevel til at skolen ikke hadde gjort nok. De viste blant annet til at skolen ikke hadde gått langt nok i arbeidet for å kartlegge skadelidtes skolehverdag. Videre kunne de ikke legge frem dokumentasjon om hvordan skolen hadde forholdt seg til mobberne.

Etter en samlet vurdering kom retten til at kommunen hadde opptrådt ansvarsstiftende første ved mangelfull kartlegging, og deretter ved å ha unnlatt å gjøre konkrete tiltak overfor mobberne.

Som dommen viser er det ikke tilstrekkelig at skolen tar tak i saken, og setter inn tiltak for den som blir mobbet. Skolen har et stort karleggingsansvar og er også forpliktet til å følge opp mobberne tett, slik at adferden kan endres og mobbingen stoppes.

Dersom skolen helt eller delvis unnlater å følge opp dette ansvaret kan man ha krav på erstatning.

Når kan man få erstatning?

For at du skal ha krav på erstatning må man for det første ha vært utsatt for mobbing, eller annen krenkende adferd. Dette kan være vanskelig å dokumentere, men tidsnære notater fra skole eller foresatte kan belyse saken. Videre kan det være relevant med vitnemål fra lærere, medelever eller andre.

Hvis du er foresatt for et barn som er utsatt for mobbing bør dette rapporteres til skolen. Først og fremst med den hensikt å få til en endring, men også for å få hendelser, adferd, og barnets trivsel dokumentert. Det kan også være lurt å ta notater om det dere og barnet opplever, da det kan være vanskelig å huske tilbake, dersom det i fremtiden skulle bli en erstatningssak.

I tillegg til at det må ha foregått mobbing eller annen krenkende adferd må skolen ha opptrådt uaktsomt i oppfølgningen. Det innebærer at de må ha visst om, eller hatt grunn til å ha mistanke om hva som foregikk. Videre må de helt eller mangelfullt ha unnlatt å undersøke og følge opp saken.

Hva kan man få i erstatning?

Hva man kan ha krav på i erstatning beror på om du var over eller under 16 år da skaden skjedde. Dersom du var under 16 år gjelder egne utmålingsregler for barneerstatning. Erstatning utmåles da i hovedsak etter standardiserte utmålingsregler.

Hvis du var over 16 år skal erstatningen utmåles på grunnlag av ditt konkrete økonomiske tap, og utgifter du har hatt, til for eksempel behandling. Videre kan man ha krav på menerstatning, dersom mobbingen og den manglende oppfølgningen har ført til en varig fysisk eller psykisk skade.

Bør man ha advokat?

Erstatningssaker om mobbing kan være svært krevende. For det første har sakene følsomme temaer, og inneholder ofte kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Erfaringsmessig kan det også være vanskelig å få skolen og/eller kommunen til å erkjenne at de har opptrådt uaktsomt og at de ikke har fulgt opp en elev, eller en mobbeproblematikk godt nok. Dersom man lurer på om man kan ha krav på erstatning på grunn av mobbing bør man derfor ta kontakt med en advokat som driver spesialisert med personskadeerstatning.

Vi i Legalis har en egen avdeling for personskade- og trygdesaker. Vi har bred erfaring og hjelper deg gjerne med din skadesak. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

  • Personskade og trygd

Skrevet av:

Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig)
Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig) / Senioradvokat

Andre advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på personskade og trygd

Advokatfirmaet Legalis bistås privatklienter i saker som gjelder erstatning etter skade eller sykdom, og trygderettslige saker.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.