Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Behandling av personopplysninger i Advokatfirmaet Legalis AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Advokatfirmaet Legalis AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Legalis AS ved daglig leder Tonje Hovde Skjelbostad. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

E-post: tonje.skjelbostad@legalis.no

Telefon: 21 41 67 60

Organisasjonsnr: 974 675 366

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Tonje Hovde Skjelbostad på tonje.skjelbostad@legalis.no eller telefonnummer 21 41 67 60.

1. Hvem vi behandler opplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Privatkunder
  • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Personer som er involvert i saker vi bistår i
  • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
  • Jobbsøkere som søker stilling hos oss
  • Besøkende på vår nettside og i vår advokatchat

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger, hvilken informasjon behandles og hva er det rettslige grunnlaget

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:


i. Besvare henvendelser og etablering av klientforhold. Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til videre oppfølging. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn og hva saken gjelder. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger.

Vi mottar henvendelser på telefon, per e-post/brev og i vår advokatchat. Ved henvendelse til oss registreres kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og fagforeningstilhørighet. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virkssomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Om henvendelsen inneholder særlig kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), slik som fagforeningstilhørighet, er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f) i det behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. personopplysningsloven § 11.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, adresse, telefon, e-post og informasjon om klient er en politisk eksponert person (PEP) eller er nært tilknyttet en person som er PEP. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Vi lagrer opplysninger i kundekontrollen i 5 år etter avslutning av sak.

ii. Sakshåndtering. Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen vil i hovedsak skje fordi den er nødvendig for å oppfylle en avtale med klienten, etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Der den registrerte er andre enn klient, har behandling av personopplysninger grunnlag i en interesseavveining forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f), jf. personopplysningsloven § 11 om rettskrav.

iii. Kunnskapsforvaltning. Juridiske vurderinger utarbeidet av virksomhetens ansatte vil kunne benyttes til kunnskapsforvaltning innad i firmaet. Vi vil også se hen til tidligere saker når vi har gitt råd. Dette gjøres på bakgrunn av en interesseavveining, ettersom effektivisering av arbeidet vil komme både klienter og virksomheten til gode. Behandlingen er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

iv. Rekruttering. I forbindelse med jobbsøknad vil Legalis behandle personopplysninger om jobbsøkeren. Personopplysninger vil kunne inngå i CV, søknad, attester og referanser, og ellers de opplysninger som oppgis i en intervjusituasjon. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) for å oppfylle en mulig arbeidsavtale. Om en søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav b) om arbeidsrettslige forhold. Etter avsluttet rekrutteringsprosess slettes personopplysningene til søkere som ikke ansettes. For de som ansettes oppbevares søknad, CV og vitnemål ut ansettelsesforholdet. Behandlingsgrunnlaget for lagring er etter en interesseavveiing i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

v. Administrasjon av leverandører og samarbeidspartnere.Samarbeid med ulike leverandører, organisasjoner og samarbeidspartnere nødvendiggjøre til tider behandling av personopplysninger. Da registreres kontaktinformasjon, hovedsakelig kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-post. Behandlingen skjer med hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) basert på vår interesse av å administrere kontakten med leverandører og samarbeidspartnere.

vi. IT-drift og sikkerhet. Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vårt ønske om å sikre gode og oppdaterte systemer) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

vii. Markedsføring. Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser der det er avgitt samtykke til dette. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a samtykke.

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og er underlagt vår instruks.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Advokatfirmaet vil, innenfor de rammer som følger av lovverket, oppbevare kopi av saksdokumenter etter avslutning av et klientoppdrag. Vi lagrer saksdokumenter i 10 år etter avslutning av saken.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/.

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en anmodning til firmaet ved daglig leder Tonje Hovde Skjelbostad. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

6. Informasjonskapsler (cookies)

For å bedre brukeropplevelsen er de fleste nettlesere innstilt slik at de aksepterer cookies automatisk. Ved besøk på en nettside legger tekstfilen cookie seg i din nettlesers minne. Nettsiden til Legalis bruker cookies, om du ikke ønsker det kan du endre innstillingene i nettleseren slik at cookies fra legalis.no ikke aksepteres. Dette kan medføre at nettsiden fungerer mindre godt.

IP-adresser er i utgangspunktet lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. Dersom personopplysninger behandles gjennom bruk av cookies er det etter en interesseavveiing i medhold av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) der Legalis har en interesse i å optimalisere vår nettside for brukerne.

7. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Sist endret: mars 2021

Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS