Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Erstatning etter forsinket diagnostisering av ADHD

Advokatfirmaet Legalis svarer på spørsmål og gir juridisk bistand til ADHD Norge sine medlemmer. Vi får blant annet henvendelser som gjelder erstatning etter forsinket diagnostisering av ADHD. Her vil jeg gå nærmere inn på hvilke rettigheter du har i disse tilfellene.

Kan jeg søke om erstatning for forsinket diagnostisering av ADHD?

Ja. Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknad om pasientskadeerstatning.

Pasienter har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. Dette står i pasientskadeloven § 2 bokstav a. Svikt betyr at behandlingen ikke var i samsvar med gjeldende medisinsk praksis på behandlingstiden.

Praksis viser at i saker der det er gitt medhold, er det ikke gjort en systematisk kartlegging og utredning på tross av konsentrasjonsvansker, atferdsproblemer og andre symptomer som burde gitt mistanke om ADHD. I andre tilfeller ble det gjort kartlegging, men denne ble ikke fulgt opp med riktig behandling.

Hvordan kan jeg søke om pasientskadeerstatning?

På NPE sin hjemmeside, www.npe.no kan du fylle ut et skademeldingsskjema. Dersom du mener at du har fått diagnosen for sent, lister du opp alle behandlingsstedene du har vært i kontakt med i forbindelse med plagene. Du krysser av for hvilke behandlingssteder du mener behandlingssvikten skjedde, dette kan være flere steder. NPE vil da innhente dokumentasjon fra de ulike behandlingsstedene. Det innhentes også en sakkyndig rapport der en spesialist vurderer om du har vært utsatt for en behandlingssvikt.

Når den sakkyndige har skrevet en erklæring, vil du få den tilsendt slik at du kan kommentere erklæringen. NPE vil deretter fatte en avgjørelse i saken.

Eksempel fra praksis - medhold

I en sak fra 2017 hadde søkeren vært til vurdering i forkant av skolestart i 1993. Hen hadde konsentrasjonsproblemer og rastløshet/impulsivitet. Gjennom skolegangen ble tilsvarende symptomer stadig rapportert og hen hadde store problemer med å gjennomføre vanlig skolegang. I 1998 ble det gjennomført utredning ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Konklusjonen etter utredningen var at hen trengte spesiell oppfølging. Gjennom ungdomstiden og i voksenlivet hadde hen store funksjonsproblemer. Diagnosen ADHD ble stilt i 2014. Norsk pasientskadeerstatning konkluderte med at hen hadde krav på erstatning for skadefølger i form av redusert funksjonsnivå etter forsinket diagnostisering og behandling av ADHD fra 1999 – 2014.

Eksempel fra praksis - avslag

Denne saken gjaldt en person som hadde vært innlagt i psykiatrisk klinikk på grunn av spiseforstyrrelser og depresjoner på 1990-tallet. Hen hadde flere ganger bedt om å bli utredet for ADHD, men fikk ikke henvisning. Mange år senere ble hen utredet og fikk diagnosen ADHD. Medisinene hadde god effekt. Søkeren mente at utredningen burde skjedd på starten av 1990-tallet og at dette ville fått betydning for utdannings- og jobbmuligheter. Sakkyndig mente at det ikke var grunnlag for utredning på 1990- tallet. Søkeren hadde ikke symptomer som ga mistanke om tilstanden, og plagene var ikke typiske for ADHD. Det var heller ikke vanlig å utrede voksne for ADHD på den tiden. Sakkyndig konkluderte med at behandlingen hadde vært i tråd med god medisinsk praksis.

Avslutning

Dersom du mener at du har fått et økonomisk tap fordi diagnostiseringen av ADHD har tatt for lang tid, anbefaler vi at du søker om pasientskadeerstatning.

Du trenger ikke selv å sende inn den medisinske dokumentasjonen, det er nok at du oppgir de aktuelle behandlingsstedene slik at NPE kan innhente dokumentene. Søknaden kan sendes inn elektronisk.

Vi i Advokatfirmaet Legalis har rabatterte priser til medlemmer av ADHD Norge. Vi kan bistå i saker om pasientskadeerstatning som følge av forsinket diagnose av ADHD. Dersom du har fått medhold i søknaden om erstatning, får du gratis advokathjelp når erstatningen skal beregnes. Vi håper du tar kontakt dersom du har spørsmål eller trenger rettshjelp i saken din.

  • Personskade og trygd

Skrevet av:

Ingrid Hunderi
Ingrid Hunderi / Senioradvokat / fagsjef personskade og trygd
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på personskade og trygd

Advokatfirmaet Legalis bistås privatklienter i saker som gjelder erstatning etter skade eller sykdom, og trygderettslige saker.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.