HjemArtiklerFremtidsfullmakt – en god investering

Fremtidsfullmakt – en god investering

Interessen rundt fremtidsfullmakt har eksplodert kan nrk.no melde i dag: Fleire lagar framtidsfullmakt – femdobling på fire år – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Hvem skal bestemme over dine interesser når helsen svikter og du ikke lengre kan ivareta disse selv? Og hva kan du påvirke selv, og hvordan?

Vergemål

I vergemålsloven finner man regler om vergemål, og for voksne har loven to former for vergemål. Den ene formen er det alminnelige vergemålet er hvor den vergetrengende beholder sin rettslige handleevne. Den andre formen, som er nødvendig unntaksvis, er hvor den vergetrengende helt eller delvis fratas sin rettslige handleevne.» For begge former for vergemål, må omfanget tilpasses behovet i det enkelte tilfellet, og skal ikke gjøres mer omfattende eller vare lengre enn nødvendig. Vergemål kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, og vergens oppgaver er i hovedsak å bistå den vergetrengende og ivareta vedkommende sine interesser.

Fremtidsfullmakt

Oppretter man en fremtidsfullmakt har man et alternativ til verge oppnevnt av det offentlige, og man kan i større grad styre innholdet i bistanden selv. Formålet er å ha kontroll over egen fremtid og sikre god ivaretakelse av dine personlige og økonomiske interesser. Reglene om fremtidsfullmakt fremgår også derfor i vergemålsloven. Loven definerer fremtidsfullmakt som en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Enhver person over 18 år som har evne til å forstå hva en fremtidsfullmakt innebærer, har adgang til å opprette en slik fullmakt. Og en fremtidsfullmakt kan bare opprettes med sikte på at fullmaktsgiveren kommer i en helsetilstand som medfører at han eller hun ikke lengre kan ivareta sine interesser.

Hva kan fullmakten inneholde?

Det er stor grad av frihet til innholdet i fremtidsfullmakten – du bestemmer selv hva den skal regulere. Typisk kan den gjelde økonomiske forhold som håndtering av gjeld, løpende inntekter og utgifter (regninger), utleie eller salg av fast eiendom og bolig – spekteret er vidt.

Også når det kommer til personlige forhold er det det mye som kan omfattes. Alt fra hvem som skal representere deg og ivareta dine interessert overfor kommune eller NAV. Ønsker om at penger skal brukes på ferieturer, konserter man har hatt glede av eller at bestemte nevøer og nieser skal få helt spesifikke julegaver. Også hvem som skal ha tilgang til dine digitale kanaler; e-post, Facebook etc. – vil være et personlig forhold, og kanskje stadig mer aktuelt.
Skriv derfor fremtidsfullmakten mens du er frisk nok til å vite hvordan du ønsker det skal være. Statsforvalteren fraråder at man skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, for eksempel slik at disse kan få gaver eller forskudd på arv. Du bør absolutt ikke skrive fremtidsfullmakt dersom du opplever deg presset av dette fra andre!

Formkrav

Personer som kan ha egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt bør man også unngå å velge som vitne.

Du må som fullmaktsgiver undertegne fullmakten i vitnenes nærvær. Og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet.

Hvem kan være fullmektig?

Dette kan du bestemme selv. Men en fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet hvor fullmakten skal benyttes og kan ikke selv ha verge.

Et selskap eller juridisk person kan ikke være fullmektig, altså ikke AS Regnskap, eller Advokatfirma S. Vindel - det må være en fysisk person. Ektefelle, barn, venn, betrodd nabo eller samboer er eksempel på mulige fullmektiger. Uansett hvem du velger, husk å spørre vedkommende! Det er viktig både for praktiske forhold med oppbevaring, og ikke minst fordi du som den klare hovedregel ikke kan trekke tilbake fremtidsfullmakten etter at denne har trådt i kraft. Det er derfor også viktig å velge en person du har særlig tillitt til.

Bør jeg ha fremtidsfullmakt?

Om du bør lage en fremtidsfullmakt avhenger av egne personlige og økonomiske forhold. I familier med egne og felles barn kan det være interessekonflikter som kan tilsi at man bør utpeke en fullmektig til å ivareta sine interesser når man blir syk/dement. Det kan minimerer fremtidige konflikter, og kan gi deg ro i sjelen.

Enslige bør også vurdere å opprette fremtidsfullmakt. Da har du trygghet i hvem som håndterer dine personlige og økonomiske forhold når du ikke lengre er i stand til dette selv.

Trenger du bistand til å sette opp en fremtidsfullmakt kan Legalis kan kontaktes på tlf. 22 40 23 00, e-post advokat@legalis.no eller ta direkte kontakt med en av våre advokater: Advokat rett i nettleseren - Advokatfirmaet Legalis

Få hjelp av en spesialist på arverett

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.