Start en chat

Personskade og trygd

Advokatfirmaet Legalis bistår i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, samt i saker om pasientskader, trafikkskader, yrkesskader og uføreforsikring osv.

Vår avdeling for personskade og trygd bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader og uføreforsikring.

Mange av våre klienter får avslag på uføretrygd fordi NAV mener at vedkommende ikke har gjennomført behandling i tilstrekkelig grad eller at det er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak for å avklare inntektsevnen. I mange tilfeller vil klientens helsetilstand forverres ved ytterligere aktivitet og tiltak, og i slike situasjoner er det hensiktsmessig å innhente dokumentasjon på dette fra lege eller andre behandlere. Vi opplever stadig at avslag på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger blir omgjort etter klage fra oss.

I forsikringssaker etter ulykker ser vi at det ofte oppstår tvist knyttet til årsakssammenhengen. Dersom skadelidte hadde plager før ulykken, vil det kunne oppstå uenighet rundt årsaken til skadene og det økonomiske tapet. Vi ser at forsikringsselskapene i en del tilfeller viser til at skadene har andre årsaker enn den aktuelle ulykken. I disse situasjonene kan vi gjennomgå saken og vurdere om den aktuelle ulykken var en nødvendig betingelse for skaden og tapet slik at du har krav på erstatning. I noen tilfeller oppstår det også tvist i forbindelse med utmålingen av erstatningen. Dersom du har mottatt et erstatningstilbud fra et forsikringsselskap og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå tilbudet og gi deg råd. Vi bistår også i klagesaker mot forsikringsselskapene.

I pasientskadesaker bistår vi i spørsmålet om ansvar og utmåling. I utmålingssaker har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Under ansvarsdelen innhentes det en sakkyndig vurdering som pasienten får anledning til å kommentere. Vi bistår med å kommentere denne og eventuelt fremsette tilleggsspørsmål til den sakkyndige. I pasientskadesaker er det kompliserte årsaksvurderinger og det er derfor hensiktsmessig å benytte seg av advokat.

I saker om voldsoffererstatning må du selv innhente dokumentasjonen som beviser at du har krav på erstatning. Vi bistår med å innhente relevant dokumentasjon for å bevise at forholdet er klart sannsynliggjort. Det kan søkes om voldsoffererstatning selv om forholdet er henlagt, og kontoret for voldsoffererstatning dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Vi bistår med å kommentere denne og kan eventuelt fremsette tilleggsspørsmål til den sakkyndige.

Relaterte artikler

EFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

Av: Ingrid Hunderi // Advokat / fagsjef personskade og trygd

Den 5. mai avsa EFTA-domstolen dom i NAV-saken. Domstolens konklusjon er at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger og...

Trafikkskadeerstatning

Av: Ina Hodt // Advokat

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Det kan da være greit å vite litt om hva du kan ha krav på og hva som er vik...

Pasientskadeerstatning – slik er reglene

Av: Ingrid Hunderi // Advokat / fagsjef personskade og trygd

Pasientskadeerstatning gis til personer som har opplevd svikt i kontakt med helsevesenet. Dette kan eksempelvis være feilmedisinering, forsinket/feil ...

Pasientskade ved alternativ behandling

Av: Victoria Skytte // Advokat

I likhet med all behandling, vil det også ved alternativ behandling være en risiko for at pasient kan bli påført en skade som følge av behandlingen. S...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.