Start en chat

Selskapsrett

Advokatfirmaet Legalis bistår små og mellomstore bedrifter i selskapsrettslige spørsmål, som for eksempel stiftelse av selskap og valg av optimal strukturering.

Vår avdeling for selskapsrett bistår små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) innen alle sider av selskapsretten. Våre advokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag og jobber tett med Advokatfirmaet Legalis’ øvrige avdelinger for å sikre en helhetlig tilnærming til saken.

Et selskap vil kunne møte på en rekke selskapsrettslige problemstillinger i selskapets ulike stadier. Våre advokater bistår blant annet med stiftelse av selskap og valg av optimal strukturering, kjøp og salg av virksomhet, egenkapitaltransaksjoner, emisjoner, omdannelser eller reorganiseringer, fusjoner, fisjoner og avvikling av selskaper.

Vi bistår mange selskaper med løpende rådgivning og forvaltning av selskapet. Dette gjelder for eksempel bistand med eierstyring og selskapsledelse, planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger og styremøter, avtaler mellom selskap og eiere og kapitalisering. Videre bistår vi med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, i håndhevelsen av eierrettigheter og ved spørsmål om minoritetsvern og innløsning. Flere av våre advokater har erfaring med deltagelse som styremedlemmer og med å yte bistand til selskapets styre og ledelse i tvistesaker. Vi bistår også med tvisteløsning ved konflikt mellom eiere og tidligere eiere og i utarbeidelsen av aksjonæravtaler.

Vår selskapsrettsavdeling bistår videre selskaper i spørsmål knyttet til styreansvar. Styreansvaret stiller strenge krav til oppfølging av selskapets økonomi, daglige drift og lovpålagte plikter, som for eksempel innlevering av regnskap. Brudd på reglene kan medføre konsekvenser for selskapet i form av bøter. Ved utvist uaktsomhet eller forsett vil det kunne bli snakk om ansvar for styremedlemmer eller aksjonærer.

Advokatfirmaet Legalis yter løpende bistand til selskaper med generell rådgivning om kontrakter, blant annet leiekontrakter for næringslokaler. Vi har i tillegg lang erfaring med å bistå selskaper i forbindelse med spørsmål knyttet til arbeidsrett, markedsrett, opphavsrett, IT, inndrivelse av pengekrav, arv og generasjonsskifter, skatt og mva.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.