Start en chat

Tvisteløsning bedrift

Advokatfirmaet Legalis bistår bedrifter i å løse konflikter innenfor et bredt spekter av saker. Vi vurderer alltid om et utenrettslig forlik er hensiktsmessig.

Vår avdeling for tvisteløsning bistår bedrifter i et bredt spekter av saker og samarbeider tett med de øvrige avdelingene innenfor fagfeltet saken gjelder. Vi bistår bedrifter over hele landet i saker som blant annet gjelder kontraktsrett, arbeidsrett, aksjonærspørsmål, leie av næringslokaler og restrukturering.

Vårt mål er å forsøke å løse konflikter før de bringes inn for domstolene. Domstolsbehandling er kostands- og ressurskrevende, og kan ha betydning for både drift av selskapet og dets omdømme. Våre advokater har solid erfaring fra forhandlinger og kommersiell tvisteløsning, og evner å legge opp en god strategi og finne formålstjenlige løsninger. Vi vurderer til enhver tid om et utenrettslig forlik er hensiktsmessig og vi presenterer fordeler og ulemper for klienten på en tilgjengelig og tydelig måte.

I andre tilfeller er det nødvendig med domstolsbehandling av saken for å oppnå et tilfredsstillende resultat. I disse situasjonene vet våre advokater hvilke rettslige skritt det er fornuftig å ta, det være seg sikring av midler, konkursbegjæringer eller å ta ut stevning. Våre advokater arbeider med saker som behandles i tingretter og lagmannsretter over hele landet. Vi har også anledning til å ta saken til Høyesterett ved behov.

Advokatfirmaet Legalis prosederer jevnlig saker innenfor alle fagfelt for domstolene. Våre fagspesialister samarbeider med prosedyregruppen i forkant av og under tvistebehandling for domstolene, og innehar bransjespesifikk kunnskap som er nødvendig for dybdeforståelse. Ulike foretakstyper og ulike problemstillinger krever variert kunnskap. Derfor setter vi ofte sammen tverrfaglige team avhengig av saken.

I Advokatfirmaet Legalis er vi opptatt av at klienten selv skal ta beslutningen om veien videre. Dette legger vi opp til ved å gi tydelig informasjon om rettsreglene, sakens status og risiko.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.