HjemArtiklerKjøring i ruspåvirket tilstand, fartsovertredelse og trafikkulykker

Kjøring i ruspåvirket tilstand, fartsovertredelse og trafikkulykker

I denne artikkelen får du svar på ofte stilte spørsmål til våre advokater om kjøring i ruspåvirket tilstand, fartsovertredelse og trafikkulykker.

18.04.2024

Kjøring i ruspåvirket tilstand og fartsovertredelser

Straff for promillekjøring

Straffen for promillekjøring avhenger av flere faktorer. Promillenivået, hvilke farer kjøringen har medført, og om det er gjentatte forseelser er de viktigste momentene. Straffen kan variere fra bot, til bot og fengsel, og eventuelt inndragning av førerkort.

For førstegangsovertredelse med promille er det i tapsforskriften en skjematisk oversikt som avgjør hvilken straff man skal få. Denne oversikten gjelder bare dersom det ikke er flere straffbare forhold samtidig.

Straff for fartsovertredelser

For fartsovertredelser er strafferammen fastsatt etter et skjematisk system. Oversikten er tilgjengelig i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn, og ligger på lovdata.no.

Selv om straffen i utgangspunktet skal fastsettes skjematisk, kan det foreligge formildende omstendigheter som kan gi strafferabatt.

Det skal blant annet legges vekt på betydningen tap av førerretten vil ha for den som mister den. Det skal også legges vekt på omstendighetene rundt fartsovertredelsen. Dette kan for eksempel være om fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en aktsom forbikjøring, eller en nødsituasjon.

Det kan også være forhold som vil medføre at straffen skjerpes, herunder ved gjentatte fartsovertredelser.

Advokatkostnader

I saker som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand vil du ikke ha rett til gratis forsvarer verken under etterforskning, eller under hovedforhandling. Det samme gjelder for fartsovertredelser.

I noen tilfeller kan det gjøres unntak. Dette gjelder dersom tiltalte har dårlig økonomi, og risikerer at straffen overstiger to måneder med ubetinget fengsel. Da kan det sendes søknad til retten hvor det bes om at det offentlige dekker kostnadene til forsvarer.

Man har alltid rett til å la seg bistå av advokat, men man må som hovedregel dekke kostnadene selv.

Trafikkulykker og andre brudd på vegtrafikkloven

Midlertidig beslag

Dersom det har oppstått en trafikkulykke hvor politiet mistenker at du har kjørt uaktsomt, vil politiet kunne tilbakekalle førerretten, og beslaglegge førerkortet. Det er imidlertid ikke hjemmel for rutinemessig beslag av førerkort ved trafikkulykker.

Straffeutmåling

Tapsforskriften har en skjematisk oversikt også ved trafikkfarlige lovbrudd, herunder ved forbikjøring, utforkjøringer, kjøring mot rødt lys og avstand til bilen foran.

Ved slike overtredelser vil imidlertid konkrete forhold og bevissituasjonen ha større betydning enn ved fartsovertredelser og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ved trafikkulykker det svært vanskelig å kunne si noe om utmåling av straff fordi bevisbildet her i stor grad vil variere fra sak til sak, og krever at det gjennomføres etterforskning.

Konsekvensene ulykken har hatt, kan ha stor betydning for straffeutmålingen. Særlig dersom ulykken har hatt alvorlige personskader til følge, eller i verste fall har medført noens død.

Advokatkostnader

Ved trafikkulykker vil du i noen tilfeller kunne ha rett på en offentlig oppnevnt forsvarer, slik at du får advokatkostnadene dine dekket. Forventet straff ved en eventuell pådømmelse er et sentralt moment ved vurderingen. Offentlig oppnevning må det søkes om hos retten. Her anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre advokater for en konkret vurdering.

Hvordan våre advokater kan hjelpe deg

Våre advokater har solid kompetanse og erfaring, og vil sørge for å gi råd konkret tilpasset din situasjon. Målsetningen er et best mulig utfall i din sak.

Les også vår sak «Mistet lappen? Dette trenger du å vite.»

Få hjelp av en spesialist på strafferett

Ta kontakt med advokat hos Legalis dersom du trenger forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak.