Start en chat

Strafferett

Advokatfirmaet Legalis bistår i alle typer straffesaker. Vi påtar oss oppgaven som både forsvarer og bistandsadvokat.

Vår avdeling for strafferett har bred erfaring fra alle typer straffesaker og tilbyr høyt kvalifisert bistand for klienter over hele landet. Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, påtar vi oss oppgaven som forsvarer. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, er vi der for deg som bistandsadvokat. Man har som utgangspunkt krav på at det offentlige dekker sakskostnadene i straffesaker.

For at dine rettigheter skal ivaretas under etterforskningen og rettsprosessen er det viktig med en dyktig forsvarer. Som forsvarer sørger vi for at du får en rettferdig rettergang fra etterforskningen starter og til saken er avgjort i domstolene. Våre advokater tilbyr både rådgivning og juridisk bistand under alle ledd i saksgangen, for eksempel i politiavhør og rettsmøter.

Som bistandsadvokat er vår oppgave å ivareta dine rettigheter og interesser som fornærmet eller etterlatt både under etterforskningen og under sakens behandling i domstolene. Vi vil informere deg om utviklingen og fremdriften i saken, og særlig om politiets etterforskning. En av våre hovedoppgaver som bistandsadvokat er å fremme et erstatningskrav på dine vegne overfor gjerningspersonen. Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.

Vi får flere henvendelser om trafikkforseelser og førerkortbeslag. I disse sakene kan vi ofte ikke gjøre annet enn å gi råd og veiledning. Hvis du befinner deg i en vanskelig livssituasjon, kan vi imidlertid bistå med søknad om forkortet tapsperiode for førerrett. Dette er særlig aktuelt hvis du risikerer å bli oppsagt av arbeidsgiver som følge av førerkortbeslaget, eller dersom du er avhengig av førerkort på grunn av ditt barns helsesituasjon.

Videre kan vi bistå under varetektsfengsling og i rettsmøter, under hovedforhandling i retten, ved gjenopptakelse av straffesaker, ved erstatningskrav for uberettiget straffeforfølgning, samt med rådgivning ved anmeldelse og avhør.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.