Start en chat

Kontraksrett

Advokatfirmaet Legalis bistår små og mellomstore bedrifter i kontraktsrettslige spørsmål. Vi hjelper blant annet til med utforming av kontrakter.

Vår avdeling for kontraktsrett består av erfarne advokater som bistår små og mellomstore bedrifter i kontraktsrettslige spørsmål.

Kontrakter mellom næringsdrivende har de seneste årene blitt stadig mer kompliserte, blant annet fordi flere kontraktsmotparter er utenlandske og mange kontrakter utformes på engelsk. En god og tydelig kontrakt er viktig for å sikre din bedrifts interesser, opprettholde gode relasjoner med kontraktsmotparter og for å unngå konflikter. Vi bistår din bedrift i å finne balanserte og rimelige løsninger.

Vår avdeling for kontraktsrett bistår i alle faser knyttet til kontraktsforholdet. Vi kan bistå i forhandlinger i forkant av kontraktsinngåelsen, med utforming av selve kontrakten og i eventuelle reforhandlinger. Blant tingene som bør reguleres i en kontrakt er hvilke forpliktelser kontraktspartene har, og hva som er konsekvensene av et eventuelt mislighold av disse forpliktelsene.

Dersom du allerede har et kontraktsforslag, kan våre advokater gjennomgå kontrakten og kvalitetssikre at den i tilstrekkelig grad ivaretar din bedrifts interesser, samt at den er i tråd med gjeldende lover og regler. Advokatfirmaet Legalis har lang erfaring med å gjennomgå kontrakter og undersøke hva som kan gå galt i dag, men også hva som kan gå galt i fremtiden. Vår avdeling for kontraktsrett bistår videre med tolkning av kontrakter.

Våre advokater bistår også i situasjoner der en kontraktspart ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. I slike tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å fremme et erstatningskrav. Våre advokater har lang erfaring med tvisteløsning både i og utenfor domstolene.

Næringsdrivende nyter ikke samme vern og beskyttelse som det forbrukere gjør. Det er forventet at du som profesjonell part kan ivareta dine egne interesser, og du er som hovedregel bundet av de avtalene du signerer på. For næringsdrivende er det derfor særlig viktig med konsultasjon med en spesialist i forkant av en kontraktsignering. Vi hjelper deg i denne prosessen.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.